[Đăng ngày: 02/02/2012]

HƯỚNG DẪN CÁCH TRUY CẬP HỘP THƯ BẰNG WEB

 1. Để truy cập hộp thư điện tử thông qua trang web, máy tính sử dụng cần phải được kết nối mạng Internet.
 2. Khởi động trình duyệt web (Internet Explorer/Mozilla Firefox): chọn nút Start, Programs, Internet Explorer/Mozilla Firefox.
 3. Nhập địa chỉ trang chủ của Trường: http://www.vcef.edu.vn
 4. Chọn mục “Hộp thư sinh viên” hoặcHộp thư GV - CBCC” ở menu Tiện ích, khi đó hệ thống sẽ chuyển đến trang web đăng nhập vào hộp thư điện tử.
 5. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu, click “Đăng nhập” để bắt đầu sử dụng hộp thư cá nhân của bạn.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ - SỬ DỤNG EMAIL ĐỐI VỚI GV - CBVC

 1. Thông Tin:
  • Tài khoản sẽ được tạo chậm nhất sau 2 ngày đăng ký
  • Địa chỉ email: username@teacher.vcef.edu.vn (trong đó username là tên đã được đăng ký)
  • Địa chỉ truy cập thư điện tử: http://www.vcef.edu.vn
  • Mẫu đăng ký email:

   

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-TÀI CHÍNH VĨNH LONG

ĐƠN VỊ: ……………………………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ

TÀI KHOẢN THƯ ĐiỆN TỬ (E-MAIL)

Họ và tên người sử dụng:………………………………………… Chức vụ:…………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………. Điện thoại:…………………………………………

Tên người dùng (username):  [………………………………..]@teacher.vcef.edu.vn

Lựa chọn khác (1) (nếu trùng): [………………………………..]@teacher.vcef.edu.vn

Lựa chọn khác (2) (nếu trùng): [………………………………..]@teacher.vcef.edu.vn

Lựa chọn khác (3) (nếu trùng): [………………………………..]@teacher.vcef.edu.vn

Mật khẩu ban đầu (password[………………………………..]

   Xác nhận của trưởng đơn vị          Vĩnh Long, ngày ____ tháng ____ năm 200__

                                                                                 Người đăng ký

 

                                                                                 (Ký và ghi rõ tên)

 1. Thủ Tục.
  • Quí Thầy/Cô, CBVC lập phiếu đăng ký tại phòng Quản Trị Mạng của Trường.
  • Quí Thầy/Cô, CBVC điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký xin cấp email mới.
  • Xác nhận của Trưởng đơn vị nơi mình công tác.
  • Gởi mẫu đăng ký này tại phòng Quản Trị Mạng của Trường.
 2. Sử Dụng Dịch Vụ.
  • Cán bộ cần thường xuyên thay đổi mật khẩu.
  • Sử dụng dịch vụ email thông qua web tại địa chỉ http://www.vcef.edu.vn


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ - SỬ DỤNG EMAIL ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 1. Thông Tin.
  • Sinh viên được phép tự tạo tài khoản mail cho mình sau khi Ban cán sự lớp lập danh sách đăng ký mail gửi về Ban quản trị mạng 2 ngày.
  • Địa chỉ email: MSSV@std.vcef.edu.vn (trong đó MSSV là mã số sinh viên cần đăng ký)
  • Địa chỉ truy cập thư điện tử: http://www.vcef.edu.vn
  • Mẫu đăng ký email:

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-TÀI CHÍNH VĨNH LONG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    KHOA: ……………………………………..                                          Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ EMAIL DÀNH CHO SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG

LỚP: ……………………….KHOÁ: …………………………………………..

Kính gửi: Phòng Quản trị mạng

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

ĐIỆN THOẠI

KÝ TÊN

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của khoa                 Vĩnh Long, ngày      tháng      năm 20….

 1. Thủ Tục.
  • Ban cán sự lập mẫu đăng ký và thông báo cho SV của lớp đăng ký và nộp cho phòng quản trị mạng 1 bản trên giấy có xác nhận của khoa.
  • Sinh viên tham khảo hướng dẫn đăng ký email tại mục Tiện ích.
  • Sinh viên tự đăng ký tài khoản email sau khi ban cán sự lớp nộp bản đăng ký 2 ngày. Các địa chỉ Email phải có đúng định dạng MSSV@std.vcef.edu.vn, nếu không sẽ bị từ chối đối với địa chỉ Email không đúng định dạng.
 2. Sử dụng dịch vụ.
  • Các bạn sinh viên nên thường xuyên thay đổi mật khẩu.
  • Sử dụng dịch vụ email thông qua web tại địa chỉ http://www.vcef.edu.vn

Mọi thắc mắc xin liên hệ ban Quản Trị Mạng – Trường CĐ Kinh Tế - Tài Chính Vĩnh Long,

Email: pacang@vcef.edu.vn, ntbinh@vcef.edu.vn

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 154179
Đang online: 8001