[Đăng ngày: 12/01/2012]

 HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thý Liễu
Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Điện thoại: 02703 823 388
Email: nttlieu@vcef.edu.vn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Nguyễn Đức Vinh
Học vị: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Điện thoại: 02703 877 573
Email: ducvinhmail@gmail.com

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 154214
Đang online: 8036