[Đăng ngày: 06/02/2012]

Điện thoại: 02703 878328

Email: phong-tckt@vcef.edu.vn

Phòng Tài chính Kế toán thành lập theo số 133/QĐ-THKTTC, ngày 17 tháng 7 năm 2002 của Hiệu trưởng Trường Trung Học Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Nay là Trường CĐ Kinh tế - Tài chính VL).

LÃNH ĐẠO PHÒNG: 


TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Nguyễn Nhựt Thọ

Trưởng Phòng

Cử nhân Kế toán - Cử nhân CNTT
Email:  thosun1965@gmail.com

NHIỆM VỤ PHÒNG:

 

1. Thực hiện công tác quản lý tài chính và tài sản của Nhà trường;

2. Lập kế hoạch thu – chi hàng tháng, quí, năm của trường; Thực hiện các khoản thu, chi thường xuyên và không thường xuyên nhằm đảm bảo hoạt động và phát triển cuả Trường;

3. Lập quyết toán hàng quí, hàng năm theo đúng qui định chế độ kế toán - tài chính của nhà nước và theo qui chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường;

4. Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản của trường tại các bộ phận trong Trường; tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết bị kỹ thuật để quản lý theo qui định Nhà nước;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 154241
Đang online: 8063